Реклама

Посадова інструкція класного керівника

1.Загальні положення

1.1.  Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. При складанні інструкції враховані рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України.

1.2.  Класний керівник призначається і звільняється з посади директором школи та за згодою з профспілковим комітетом .

1.3.  Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4.  Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5.  У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), колективним трудовим договором.

Класний керівник дотримується у роботі положень Конвенції про права дитини.

 

2. Функції

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1. Організація діяльності класного колективу

2.2. Організація навчальної роботи класного колективу і окремих учнів

2.3. Організація позакласної роботи учнів

2.4. Вивчення особистості і корекція у вихованні учнів

2.5. Соціальний захист школярів

2.6. Робота з батьками

2.7.Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів.

2.8.Формування колективу класу.

 

 

3. Посадові обовязки

Класний керівник виконує наступні посадові обовязки:

3.1.  Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2.  Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.3.  Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування з товаришами, вчителями, батьками.

3.4.  Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають в спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

3.5.  Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6.  Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.

3.7.  Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими особливостями та інтересами учня і вимогам суспільства.

3.8.  Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

3.9.  Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.10.   Організує чергування по класу, школі, їдальні

3.11.   Веде особисті справи учнів класу і слідкує за їх станом

3.12.   Піклується за зовнішнім виглядом учнів

3.13.   Організує харчування. Веде роз’яснювальну роботу в класі з батьками з питання харчування учнів в їдальні

3.14.   Піклується про фінансове забезпечення класних потреб ( класний фонд, сплата різних послуг тощо)

3.15.   Здійснює суворий контроль за відвідуванням занять. Класний керівник разом з батьками контролює учнів, що пропускають заняття без поважної причини, контактує з соціальним педагогом з приводу "важких" дітей.

3.16.   Координує діяльність вчителів, що працюють в класі

3.17.   Залучає до гуртків, факультативів, конкурсів, вікторин, олімпіад, оглядів, організує екскурсії, відвідування театрів, виставок тощо

3.18.   Залучає психолога для роботи з учнями ( цикл бесід, індивідуальні рекомендації)

3.19.   Створює позитивний мікроклімат в класі, формує міжособистісні відносини, коригує і регулює їх

3.20.   Шукає цікаві форми, глибокий зміст кожної справи, визначає цілеспрямованість організації будь якої зустрічі класного керівника з класом ( класна година, класні збори, бесіда, відверта розмова)

3.21.   Вивчає особистість школярів у відповідності з сучасними методиками, враховуючи думку учителів, що працюють в класі та батьків

3.22.   Працює з характеристиками учнів

3.23.   Допомагає учням у виборі професії. Класний керівник разом з батьками визначає долю учнів після 9-го класу, звертає особливу увагу на неблагополучні сім'ї

3.24.   Забезпечує охорону і захист прав учнів, що залишились без батьківського піклування, якщо є такі в класі.

3.25.   Виявляє і веде облік дітей з неблагополучних сімей

3.26.   Виявляє і веде облік дітей соціально незахищених категорій

3.27.   Здійснює спостереження за поведінкою "важких" підлітків, дітей групи "ризику" і тих, що знаходяться на педагогічному обліку.

3.28.   Вивчає умови виховання в сім'ї

3.29.   Залучає батьків для організації позанавчальної діяльності класу.

3.30.   Впливає на спілкування дітей з батьками

3.31.   Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.32.   Планує виховну роботу в класі.

3.33.   Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.34.   Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нежасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.35.   Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров’я.

3.36.   Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.37.   Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді і т.п.

3.38.   Бере участь в роботі педагогічної ради школи.

3.39.   Проходить перідичні медичні обстеження.

3.40.   Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

3.41.   Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

 

4. Права

Класний керівник має право в межах своєї компетенції:

4.1.  Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2.  Бути присутнім на будь-яких уроках, або заходах, що проводяться вчителями-предметниками в класі (без права входити в клас під час уроку без екстреної необхідності, робити зауваження учителю під час уроку)

4.3.  Притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, що дезорганізують навчально-виховний процес, в порядку, що встановлений Правилами про заохочення і стягнення

4.4.  Вимагати від учителів-предметників інформацію про організацію навчально-виховного процесу класу і окремих учнів

4.5.  На захист професійної честі і гідності.

4.6.  Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.7.  Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.8.  На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.9.  Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.10.   Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.

4.11.   Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.12.   Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

 

5. Відповідальність

5.1.  Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів у відповідності з законодавством України.

5.2.  За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених даною Інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3.  За застосування , в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”. Звільнення за цей вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4.  За навмисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим і цивільним законодавством.

 

 

6. Взаємовідносини

Класний керівник:

6.1.  Працює за графіком, складеним, виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2.  Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.

6.3.  Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4    Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5    Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюються інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment

Реклама
Яндекс.Метрика